Exhibitor Information

Exhibitor Name Akasaka Mitoko
Representative YOSHIDA Hiroshi
Web http://www.mitoko.jp/
E-mail hiroshi3105@cotton.ocn.ne.jp
Genre Tea Ceremony Wares, Fine Works of Art
Store 3-5-42, Nishi Azabu , Minato-ku, Tokyo 106-0031
TEL: +81-3-3403-9829
FAX: +81-3-3403-9820
  • Shino Ware Tea Bowl with Bridge Design

    H. 7.3 cm, W. 13.7 cm / Momoyama period