48

Shoji Hamada

Japanese Paintings

  • 52.8 × 72.7 cm

    ©2019 Shoji Hamada